ภาษาไทย Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português
ไอไบโอเทค อมแพค

 

ไอไบโอเทค อมแพค 

สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได

เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา

ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

 

 ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

ชนสวนเครองจกรกลทเกยวของกบของเหลวและแกส

การผลต, โรงกลน, นาพุ, เขอน, อปกรณปองกนนาทวม, นามนและกาซธรรมชาต ปลดบล๊อค; การขจดสนมและการบารงรกษาของกอกนา, วาลวมอหรออตโนมต, ประตูแหวนซล , บอลวาลว, วาลวตรวจสอบ, วาล์วไดอะแฟรมวาลว,วาลวผเสอ, วาลวกโยตน, วาลวสไลด,วาลวลกสบ, บลดวาลว, ครีบ, เครองปรบความดน วาลว กนยอนกลบ นา, ไอนา, กาซ,ของเหลวกระบวนการ ,มลตเฟส,วัสดผง

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

ชนสวนเครองจกรกลสงกาลง

การผลต, การทาเหมองแร, โรงงานปูนซเมนตเหมอง, เครองจกรงานจดการวสด สญเสยไขมนการทาความสะอาดและการบารงรกษาของโซ, โซลกกลงโซยาวสนาม โซ API ชนดโซตาขายปลองโซหมดกลวง การสงพาเลทสงสญญาณ modular, คมอการเชงเส้น, ชนวางพวงมาลย, เฟองรอกเกยรหนอน reducers เปิด ถอด ชนสวนของฮารดแวรหนบ, ข้อตอ, เงอมมอเวค หลอลนชนสวนความเรวตาโดยไม ตองโหลด อยาใชบนสายพานสง

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

สงขอมูลชนสวนเครองจกรกล

ระบบอตโนมต, การทดสอบอปกรณ, สายบรรจภณฑและการประกอบ สารหลอลนของกลไกเปลยนการเคลอนไหว, เพลาหมุน

เพลาสงทอด, ลกกระทงลน, ปุ่ม, ตัวตดตาม, ตวไกด โลหะทกชนดหรอเทอรโม พลาสตก ,เทอรโมเซตตงพลาสตก,การทางานอตโนมต,วัสดยด, เครองหวาน,ตวเชอม

พลาสตก สายการตดและการประกอบ ,เครองโมกระดาษ ,เครองจกรทดสอบใน หองปฏบตการและฮารดแวร

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

การบารงรกษาทวไป - การบารงรกษาโรงงานเครองจักร

การผลต,โรงกลนนามน,โรงงานเคม, การขนสง, เครองจกรในงานกอสราง ขจดคราบตะกรัน,ทาความสะอาด,ลางไขมน,หลอลน,การประกอบ, การถอด,ล้าง สนิม,การประกอบสกร,หลอลนเสาอากาศเทเลสโคป, สายเคเบลหม ,บานพับ,ตวไกด

, เดือย, เพลา รอยตอไฟฟา การกาจดไขมนไหมเกรยมจากแบรง

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

ดานการกาจดเศษโลหะสวนเกน - การกลงโลหะและคอมโพสต

เจาะ,เคาะ,ผานรู,กระบวนการทาลาย,กระบวนการกงอตโนมตและแบบใชคนกบ โลหะนาหนกเบา; ทองแดง, สงกะสี, โลหะผสมแมกนเซยม เหลกออนเหลกการกลง เส้นใยคารบอน แบบรงผง คอมโพสต

 

 

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม 

 

งานโลหะแผนเปลยนรปแบบ

การดด, การตด, การปม, วาดรูป, ลายนูน, เครองมอกด

การดาเนนงานทาลายนนหรอวาดลายเส้น ขอบขาง เครองมองายๆ เครองมอดเอลเอฟ เฟก เครองมอภายหลง

และเครองมอหลายสไลด กระบวนการเทยบมาตรฐาน นามนหลอลนแทนผลตภณฑ ชนดทเลอนหายไปได ซงเปนสารอนทรยระเหย

(สทธบตร TEC INDUSTRIES IBIOTEC หมายเลข 72.02593 ปี 1972 ตอนนเปนสวนหนงของเขตสาธารณะ) การถอดชนสวนสามารถทาไดโดยใชสเปรยขนาดเลกแรงดนตา การนาออกจากอางแชในกรณจาเปน หรอ ระเหด 100% ผานการรกษาดวยความ ร้อน

การทาความสะอาดเครองมอกดกอนทจะมการจดเกบหรอการประกอบใหม การเรมตน ขนจากชดการผลต

สามารถใชงานไดบนโลหะทกชนดรบประกนปราศจากคลอรนและกามะถน

 

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

การประยกตใชเฉพาะดาน - ปองกนตดเพอการเชอม

การเชอม ,การประสาน ,การตดพลาสมา สาหรบสงกอสรางโลหะ การตอตานการยดเกาะพนผวเพอปองกนโลหะแผนและองคประกอบโครงสรางจากตง ทจะครูด

ใชสาหรบการเชอมดวยตนเองหรอเชอมอตโนมตดวยขวไฟฟาฟวส MIG/MAG โดยใช CO2 อารกอนตาลและสารผสม ไมตองกาจดหรอการทาใหพรอมกอนการ ดแลรกษาพหรอชบสงกส ตามมาตรฐาน ISO 1461

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

รถกระบะ ,อรวมรถบรรทก, เครองจกรพเศษ, กลมการขนสง

สารทาความสะอาดสาหรบเครองยนต ขอบลอ ถงนามนกาซ การทาความสะอาดและ การหลอดอกยาง กาจดไขมนในชองโหวและดนโดยรอบ จาเปนตองลางดวยนาหลง การดแลรกษา โดยใชอปกรณทมแรงดนสง การปรบปรงผาใบกนนา การทาความ สะอาดและเลอนบนรางเทรลเลอร การบารงรกษาและบรการ ประกอบ / ถอดชนสวน การทาความสะอาดของอานรถแทรกเตอร การกาจดฟลมปองกนตวรถ การกาจดนามน ดนและยางมะตอยจากอปกรณ รวมทงเครองจกรกอสราง

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

รานพมพ - การพมพและการตกแตงบนทกพนผว

ผ้าหม, แผน, แทนพมพ, ขวดหมึก, การพมพสกรน, การกด, สภาพแวดลอม เครองจกร

การพิมพออฟเซต, การกาจดหมกพมพนาหรอคราบมนใหม การพมพแบบแผนตอแผน หรอแบบตอเนอง การพมพเฟลกโซ ,เฮลโอ การทาความสะอาดสกรนสาหรบการพมพ สกรน สามารถลางดวยผาชบนาหมาด ๆ โดยใชความดนตาหรอความดนสง หรอเครอง ซกผาอตโนมต การกาจดยวีและหมกพมพฮทเซท

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

อตสาหกรรมไม - การแปรรปขนแรกและขนสอง

การครอบครองปา; การผลตของลงไม, พาเลท, พืนไม, กรอบรป, เฟอร์นเจอร์ การทาความสะอาดและการบารงรกษาเครองจกรงานปาไม, รานจาหนาย, หวคบรถไถ

, รอกและหวคบขน, โซของเลอยไฟฟากอนทจะลบคม การหลอลน, การรกษา

ปองกนการสกหรอและปองกนเรซนของใบมดสาหรบเลอย การรกษาผาสกหลาด หลอ ลนสาหรบการไหลไมบนเครองปอน ตวเลอกทเหมาะกบเชอเพลง ไมมกลน ขจดออก ไดงายกอนการเคลอบเงา

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

การทาความสะอาดและปรบสภาพของอลาสโตเมอรและยาง

การผลต, การพมพ, การขนถายสนคาทางเรอภายใน, การขนสงทางทะเล, อปกรณ ภูเขา,อปกรณความปลอดภย

ทาความสะอาดและปรบสภาพของยางดอกยาง พน จาเปนตองลางดวยนาหลงการรกษา ละลายนาแขงของผาคลมในการพมพออฟเซต โปรไฟลปดผนก ถง, ทสบลม, แผน

สนสะเทอน บลอกระงบแรงสะเทอน รางกนลน, เฟนเดอร ล๊อค, กอนโดลา, รถ

 

 พบกับ"ผลิตภัณฑ์" ทั้งหมดของเราโดยคลิกที่รูปภาพ

 

การผลิต การหล่อลื่น การทำความสะอาด การปกป้อง
IBiotec
® Tec Industries® Service
มอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรม

 


 

                                                         หากคุณต้องการ :

 

             ตัวอย่างฟรี
       คำแนะนำทางเทคนิค
     เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

 

  - โปรดติดต่อเรา -

 


IBiotec® Tec Industries®Service
ผู้ผลิตสารเคมีทางเทคนิค
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ติดตาม IBiotec® Tec Industries®Service ได้ทาง : YOUTUBE