český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
ไอไบโอเทค อมแพค
Last update: 2023/03/21 15:33

ไอไบโอเทค อมแพค 

สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได

เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา

ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

 

 

 

 

หลอลนสง,ปองกนการสกหรอ การทดสอบแรงเสยดทาน (SRV): 0.12

ชวยในการลดการใชพลงงาน,ลดความพยายามในการถอดชนสวนและลด ระดับเสยงการทางาน

 

พลงแทรกซมเขมขน

แรงตงผวตา: 23,4 Dynes/cm

 

พลงดออกซิไดซซิงเข้มข้น

การทดสอบตามมาตรฐาน MIL 907 ED คลายแรงบด 12Nm

 

สเปรยกาจดยางมะตอยในทนท

การทดสอบการกาจดยางมะตอย: 40 g ที 20°C, 3'15"

 

 

 

 

ไอไบโอเทค อมแพค สเปรยกาจดสนม,องคประกอบพืช,ชวยปลดงานแมพิมพ,เปนดออกซได เซอร์,หลอลืน,ขจดคราบมน,ทาความสะอาด,ขจดยางมะตอย,ตวทํา ละลาย,ตานการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ใหความเงางาม

 

                              ดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค

 

ลกษณะทางเคมี และกายภาพทั่วไป

ลกษณะทางเคมี และกายภาพทั่วไป

 

 

 

 ณสมบต

มาตรฐาน

่าและ ลักษณะ

่วย

การปรากฏ

เห็นได

ชัดเจน

-

สี

เห็นได

สเหลอง อาพัน

-

กลน

มกลน

None

-

ความหนาแนนท

25 ° C

NF EN ISO

12185

0,944

กโลกรัมตอลก บากศเมตร

ดชนการหกเหแสง

ISO

5661

1.4250

-

 

จดเยอกแขง

ISO

3016

-22

องศาเซลเซยส

ความสามารถใน การละลายนา

 

 

-

บางสวน,

ล้างได

%

ความหนดท อณหภูม 40 ° C

NF EN

3104

4

ตารางมลลเมตรตอ วนาท

คาความเปนกรด

EN

14104

N/M

mg KOH/g

คาไอโอดน

NF EN

14111

N/M

g I2/100g

ปรมาณความชน

NF ISO

6296

50

พีพีเอม

สารตกคางหลงการ ลางด้วยนํา

NF T

30-084

0

%

ลกษณะการทํางานเปน ตวทําละลายลางไขมน

     

คณสมบต

มาตรฐาน ค่าและ ลักษณะ หน่วย

ดัชน KB

ASTM D

1133
180 -
 อตราการระเหย - N/A นาที
แรงตงผวท 20°C ISO 6295 23.4 ดายน์ตอ เซนตเมตร
แรงดนเบรกดาวน IEC 156 48 โวลต

การกดกรอนแผนทองแดง,

100 ชวโมงทอณหภูม

40° C

ISO 2160 1a Class

ลกษณะการทํางานเปน สารหลอลน

     

คณสมบต

มาตรฐาน ค่าและ ลักษณ หน่วย

การทดสอบแรงเสยดทาน

SRV

ASTM D 5707 0.12 คา สมประสทธ

Shell four-ball tester

คาการสกหรอ

IP 239

ASTM D 2596
0.62 มลลเมตร

Shell four-ball tester

โหลดสกหรอ

IP 239

ASTM D 2596
3200  daN

การทดสอบแรงเสยดทาน การสกหรอแบบถครด

1.7 m/s ที 98 N

REICHERT  อยใน ระหวาง การ ทดสอบ  -

การลดเสยงรบกวนทอาจ เกดขึน

GRW

method
-60 เดซเบล

ทดสอบ "Press fit"

  ทดสอบ "Press fit"  

ทดสอบการปม -

Erichsen

ISO 20482 อยใน ระหวาง การ ทดสอบ  

ทดสอบ RIG สาหรับ

  ทดสอบ RIG สาหรับ  

ลกษณะความปลอดภยจาก อัคคภัย

     

คณสมบต

มาตรฐาน คาและ ลกษณะ หนวย
จดวาบไฟ(ถวยปด) ISO 2719 > 100 °C
จดตดไฟ ASTM E 659 > 230 °C
คาตาสดของการระเบด NF EN 1839 1 % (ปรมาตร)
คาสงสดของการระเบด NF EN 1839 6 % (ปรมาตร)

สารระเบด,ออกซไดซ

,ไวไฟ หรอ สารไวไฟมาก/ สูงมาก

ขอตกลง

CLP
0 %

ลกษณะความเปนพษ

     

คณสมบต

มาตรฐาน ค่าและ ลักษณะ หน่วย

คาแอนิซิดน

NF ISO

6885
< 6 -

คาเพอรออกไซด

NF ISO

3960

< 10

meq(O2)/kg

คาออกซเดชนรวม(ดชนแอนซ ดีน+2xดัชนพอรออกไซด

-

< 26

-

สาร CMR , สารระคาย เคองและสารกดกรอน

ขอตกลง CLP

0

%

สารเมทานอลตกคางทเหลอมา จากกระบวนการทรานสเอ สเทอรฟเคชน

GC-MS

0

%

การปลอยกาซทเปนอนตราย, CMR,สารระคายเคอง สารประกอบทมฤทธกดกรอน ที 160 ° C

GC-MS 0 %

ลกษณะดาน สงแวดลอม

     

คณสมบต

มาตรฐาน ค่าและ ลักษณะ หน่วย

มลพษทางนา

เยอรมน

WGK
1 class

การยอยสลายทางชวภาพ ขนต้น, CEC 21

วัน ท 25 ° C

L 33 T 82 สูงกวา 90 %

การยอยสลายทางชวภาพ ขนพรอม

OCDE 301 A

เปนระยะเวลากวา 28

วัน

การสลายไปของ COD

ISO 7827 สูงกวา 80 %

ความสามารถในการยอย สลายทางชวภาพขน สงสุด

OCDE 310 C

เปนระยะเวลากวา 28

วัน

สลายตัวหลังจาก 69

Modified

MITI

สูงกวา 90

100
%

การสะสมทางชวภาพ ดชนพารทชน (n- octanol / water)

OCDE

107

ตํ่ากวา 3

log

KOW

ความดนไอท 20 ° C

NF EN

13016-1

< 0.1 hPa

ความเขมขนของ VOC (สารประกอบอนทรย ระเหย)

-

0 %

สารซลเฟอร

บอมบแคลอร มเตอร

GC MS

< 200 พีพีเอม

สารเบนซน

ASTM D6229

0 %

สารฮาโลเจนทงหมด

บอมบแคลอร มเตอร

GC MS

< 200 พีพีเอม

สารตวทาละลายคลอร เนตเตท

-

0  

สารตวทาละลายอะโรเม ติก

-

0  

เนอสารทเปนอนตรายตอ สงแวดลอม

ขอตกลง

CLP

0 %

เนอสารประกอบทม

GWP ไมเปนศูนย

- 0 %

เนอสารประกอบทม

ODP ไมเปนศูนย

- 0 %

สมดลคารบอน,การ วิเคราะหวงจรชวิต

ISO

14040
4.57 กโลกรัม, คารบอน สมมูล

 * N/M: ไมไดวดหรอไมสามารถวดได N/A: นามาใชไมได

 

คาแนะนาและขอควรระวงในการใช

ชหวฉดทเหมาะสมสาหรบงาน เขยาสเปรยสกคร ฉดบนพนผวท ตองการดแล หากจาเปนใหเช็ดดวยผาชบนาหมาดหลงการดแล รักษา

ขอควรระวง: หลงจากทาความสะอาดหรอในกรณเกดการหก พน อาจลน ใหลางออกดวยนา, IMPACT ยงเปนสารหลอลน อยา ใชบนสายพานสงหรอเปนตวทาความสะอาดเบรก

 

กำลังมองหาสินค้าอื่น

ค้นพบช่วงทั้งหมดของเราได้โดยคลิกที่ภาพ

 

การผลิต การหล่อลื่น การทำความสะอาด การปกป้อง
IBiotec
® Tec Industries® Service
มอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรม

 


 

                                                         หากคุณต้องการ :

 

             ตัวอย่างฟรี
       คำแนะนำทางเทคนิค
     เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

 

  - โปรดติดต่อเรา -

 


IBiotec® Tec Industries®Service
ผู้ผลิตสารเคมีทางเทคนิค
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ติดตาม IBiotec® Tec Industries®Service ได้ทาง : YOUTUBE