český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Genomträngande aerosolvätska, 100 % vegetabilisk – IMPACT – iBiotec
Last update: 2023/10/16 14:56

  

LUKTFRI GENOMTRÄNGANDE AEROSOLVÄTSKA

100 % VEGETABILISK

LÖSNINGSMEDEL, DESOXIDERINGSMEDEL, SMÖRJMEDEL,

AVFETTNINGSMEDEL, TJÄRABORTTAGARE

AVFETTNING, AVHARTSNING

SLÄPPMEDEL,

ALLRENGÖRINGSMEDEL, GLANSMEDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv smörjning,

motverkar slitage

SRV-friktionstest: 0,12.

Låg energiförbrukning, enkel montering och tyst drift

  

Starkt genomträngande

Låg ytspänning på 0,0234 N/m (23,4 dyn/cm)

 

Starkt desoxiderande

Testad i enlighet med MIL A 907 ED, 12 Nm vridmoment

 

Omedelbar avhartsning

Avvaxningstest: 40 g vid 20 °C, 129,5 cm (3'15”)

 

Lösningsmedel för livsmedelsindustrin helt fritt från kolväten, MOSH/POSH och MOAH. 

Analysrapport tillgänglig på begäran 

21/006838 LC GC-FID DIN/EN 16995

 

Helt fritt från bekämpningsmedelsrester och utan GMO

 

 

 

 

Vegetabiliskt lösningsmedel med flera funktioner, luktfritt, NSF H1, fritt från kolväten, MOSH/POSH, MOAH, fritt från bekämpningsmedelsrester, utan GMO. Reservdelar, DETECT BLUE-delar, spårbara delar. Flamsäker drivgas med 3 % naturligt innehåll, aktiv substans 97 %. Branschunderhåll enligt MRO och COM för livsmedelsindustrin. MOSH POSH MOAH. luktfritt lösningsmedel

 

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

 

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Visuellt

  Klar vätska

Klar 

-

Visuellt

  Klar vätska

Bärnstensfärgad

-

Lukt

  Mild, obeständig

Inget

-

NF EN ISO 12185

  916

0,944

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4250

-

Fryspunkt

  ISO 3016

-22

°C

Löslighet i vatten

  -

Delat, tvättbart

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

  NF EN 3104

4,0

mm²/s

Syravärde

  EN 14104

 nm

mg(KOH)/g

Jodvärde

  NF EN 14111

nm

gI2/100g

Vatteninnehåll

  NF ISO 6296

50

ppm

Resthalt efter sköljning med vatten

  NF T 30-084

0

%

PRESTANDAEGENSKAPER SOM FETTLÖSNINGSMEDEL

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

180

-

Förångningshastighet

  -

N/A

min

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

 23,4

Dynes/cm

Genombrottsspänning vid 20 °C

  SS-EN 60156/IEC 156

48

kV

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1a

Klass

PRESTANDAEGENSKAPER COMME SMÖRJMEDEL

EGENSKAPER

 STANDARDER

 VÄRDEN

ENHETER 

Potentiell bullerminskning

 GRW-metoden

-60

 dB

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

  ISO 2719

 > 100

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

> 230

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

1

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

6

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

 

  CLP-förordning

 

0

 

%

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde

  NF ISO 6885

< 6

-

Peroxidvärde

  NF ISO 3960

< 10

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

  -

< 26

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

  CLP-förordning

 0 

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

  GC-MS

 0 

%

Utsläpp av farliga föreningar, CMR-ämnen, irriterande ämnen och frätande ämnen vid 160 °C.

  GC-MS

0

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Fara för vatten

  WGK Tyskland

 1

klass

Primär biologisk nedbrytbarhet, CEC, 21 dagar vid 25 °C

  L 33 T 82

vid 90

%

Biologisk lättnedbrytbarhet

OECD 301 A under 28 dagar

Upphörande av COD

 

  ISO 7827

 

vid 80

 

%

Enkel och fullständig biologisk lättnedbrytbarhet

OECD 310 C under 28 dagar

Biologisk nedbrytning på 69 dagar

 

  Uppdaterad MITI

 

vid 90

 100

 

%

%

Bioackumulering

Fördelningskoefficienten för oktanol och vatten

 

  OCDE 107

 

vid 3

 

KOW

Ångtryck vid 20°C

  NF EN 13016-1

< 0,1

hPa

VOC-innehåll

(flyktiga organiska föreningar)

 

  -

 

0

 

%

Svavelinnehåll

 Kalorimeterbomb

 GC-MS

< 200

ppm

Benseninnehåll

  ASTM D6229

0

%

Totalt halogeninnehåll

 Kalorimeterbomb

 GC-MS

 < 200

ppm

Innehåll av klorinerade lösningsmedel

  -

 0 

 

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

  -

 0 

 

Innehåll av miljöfarliga ämnen

  CLP-förordning

 0 

%

Innehåll av ämnen med en GWP

  -

0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

0

%

Kolbalans, livscykelanalys.

  ISO 14040

4,57

Kol, motsvarighet i kg

  • nm: ej uppmätt eller ej möjligt att mäta (non mesuré/non mesurable)  N/A: non applicable (ej tillämpligt)

 

ANVISNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

Tillämpa rätt munstycke beroende på användning, skaka sprejflaskan några gånger, spreja på ytan som ska behandlas. Torka vid behov av med en fuktig trasa efter användning.

Obs!  Vid rengöring eller oavsiktlig spridning kan marken bli hal. Skölj med vatten. IMPACT är också ett smörjmedel. Använd inte på drivremmar eller för att rengöra bromsar.

Fara vid aerosolanvändning. Följ försiktighetsanvisningarna och säkerhetsanvisningarna på förpackningen. Se säkerhetsföreskrifterna. Endast för yrkesbruk.

 

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE